Kada je autizam u pitanju, niti jedna od metoda poučavanja učenika s autizmom nije djelotvorna kod svih učenika. Isto tako, učenik tijekom vremena mijenja svoje potrebe, što nužno dovodi do toga da učitelji moraju iskušavati ostale pristupe. Ovaj članak sadrži informacije o važnim obrazovnim pristupima koji su se u radu učitelja s učenicima pokazali djelotvornima.

autizam učenje teacch obrazovni pristup

Vizualni pristupi

U svezi s poučavanjem učenika s autizmom najčešće se preporučuje pristup primjene vizualnih pomagala. Učenici često očituju relativno jake strane u konkretnom mišljenju, mehaničkom zapamćivanju te razumijevanju vizualnospacijalnih odnosa, a teškoće u apstraktnom mišljenju, socijalnoj spoznaji, komunikaciji i pažnji. Učenju, komuniciranju i razvijanju samokontrole učenika
mogu više puta pridonijeti piktografske i pisane upute.

Jedna je od prednosti korištenja vizualnih pomagala u tome što se njima učenici mogu služiti tako dugo koliko im je to potrebno radi procesuiranja informacija. Nasuprot tome, usmena je informacija prolazna: kada se jednom izgovori, poruka više nije dostupna. Učenicima s teškoćama procesuiranja govora i onima koji traže dodatno vrijeme, usmene informacije mogu biti zbunjujuće. Osim toga, učeniku s autizmom poteškoću može predstavljati praćenje relevantne informacije i blokiranje pratećeg podražaja. Primjena vizualnog potkrepljivanja olakšava pojedincu da se usredotoči na poruku.

Vizualna se pomagala i simboli prema složenosti nižu od jednostavnih i konkretnih do apstraktnih. Njihov slijed pomiče se od stvarnog predmeta ili situacije do snimke, fotografije u boji, slike u boji, crne i bijele slike, crtanja linije, te konačno do grafičkog simbola i pisanog govora. Predmeti su većinom jednostavni, a pomagala imaju konkretan oblik. Premda su po svojoj složenosti i apstraktnosti grafički simboli znatno iznad kontinuuma, ipak se u radu s učenicima s autizmom pokazuju kao najdjelotvorniji. Dostupni su paketi računalnih programa koji osiguravaju brz pristup grafičkim simbolima, uz mogućnosti kreiranja uobičajenih simbola.

U učionici se vizualni poticaji mogu primijeniti na različite načine. Ipak, kako bi njihova primjena bila djelotvorna, potrebno ih je prilagoditi razini sposobnosti shvaćanja učenika tako da se, s obzirom na kontinuum složenosti, nalaze na primjerenoj točki tog kontinuuma. Primjena crtanja linije radi poticanja učenja onda kada su učeniku, da bi shvatio, potrebne fotografije u boji, može kod svakoga učenika dovesti samo do frustriranosti. Imajući u vidu ovo upozorenje, vizualni su poticaji vrlo korisni pa ih je moguće primijeniti :

 • za organiziranje aktivnosti učenika – dnevni rasporedi, mini rasporedi, liste provjere aktivnosti, planeri i ploče s izborom aktivnosti
 • za osiguravanje pravila ili uputa za učenika – vizualno isticanje razrednih dužnosti, registar kartica s pravilima u svezi sa specifičnim zadacima i aktivnosti, piktografi i pisane upute za učenje novih informacija
 • za pomaganja učeniku oko razumijevanja organizacije okruženja – označavanje predmeta, posuda, natpisa, popisa, tablica i poruka
 • za poticanje primjerenog ponašanja – objavljivanje pravila i njihovo slikovito prikazivanje radi priopćavanja pojedinih faza postupanja
 • za poučavanje socijalnim vještinama – slikovito prikazivanje društvenih priča
 • za slikovito prikazivanje socijalne situacije sa socijalnim uputama i primjerenim reakcijama , koja se posebno kreira u svezi s određenom situacijom pojedinog učenika
 • za poučavanje samokontroli – piktografi koji označavaju očekivane oblike ponašanja

 

Ostali pristupi

Predviđanje precizne, konkretne pohvale tijekom učenja

Učenicima priopćite preciznu informaciju o tome što rade ispravno ili dobro, na primjer „krasno obojeno“ ili „dobro si dovršio/la ovaj matematički problem“. Općenita pohvala može dovesti do nenamjernog učenja, što se teško ispravlja. Učenici s autizmom nešto mogu naučiti na temelju samo jednog pokušaja, pa je stoga izuzetno važno upućivati pohvalu za sasvim određeno ponašanje: „Jura, ide
ti jako dobro množenje ovih brojeva.“ Ako učenik ono što radi pogrešno poveže s pohvalom, tada može doći do praznovjernog učenja. Ako kažete: “Jura, ide ti jako dobro“, a da pri tome Jura tijekom rješavanja matematičkog zadatka istodobno njiše nogama, tada Jura njihanje nogama može povezati s tom općenitom pohvalom.

Primjena smislenog potkrepljenja

Potkrepljenje može biti sve, od pohvale do određenih predmeta kojima se osnažuje ponašanje koje učenik uči. Učenike s autizmom nije moguće motivirati uobičajenim potkrepljenjima koja su djelotvorna kod drugih učenika. Može im se sviđati da određeno vrijeme budu sami, da neko vrijeme razgovaraju s omiljenim članom osoblja, da odu u restoran sa samoposluživanjem, obavljaju svakodnevne aktivnosti (kao što je odlazak u šetnju), da vrijeme provedu igrajući se omiljenim predmetom, slušajući glazbu, igrajući se u vodi, da se domognu obavljanja omiljenog posla, pojedinog dijela programa koji pruža senzorno podražavanje, ili da sjede na prozoru.

Kod svakoga pojedinog djeteta važno je prepoznati što kod njega djeluje kao potkrepljenje. Poslužiti može profil sklonosti pomoću kojeg se otkrivaju aktivnosti ili ostala potkrepljenja kojima učenik daje prednost. Taj popis „voli i ne voli“ moguće je izraditi uz pomoć obitelji, a potom se taj popis može podijeliti svim pribavljačima podrške.

Planiranje zadataka primjerene težine

Učenici s autizmom mogu biti posebno ranjivi u smislu anksioznosti i netolerancije osjećaja frustriranosti ako ne mogu izvršiti postavljene zadatke. Smanjivanju frustriranosti učenika pridonijet će postupno povećavanje težine zadatka i dostižno ili poticajno učenje (osobito pomoću vizualnih informacija umjesto isključivo usmenih objašnjenja).

Primjena gradiva sukladno dobi učenika

Važno je poštivati dostojanstvo učenika s autizmom kroz izbor nastavnog gradiva. Čak i kada je nužno da se poduka znatno modificira, gradivo koje se uči mora biti primjereno dobi učenika.

Pružanje mogućnosti izbora

Budući da učenici s autizmom mogu biti učestalo frustrirani svojom nesposobnošću da sami sebe razumiju, potrebna im je uputa i vježba za odabir valjanih izbora. Mnogi dijelovi njihova života moraju biti ponajviše nužno strukturirani i kontrolirani od strane odraslih. Ponekad učenici nastavljaju birati
jednu aktivnost ili predmet zato što ne znaju način na koji bi izabrali nešto drugo.

Prihvatljive metode koje omogućuju izbor za učenike čija je sposobnost komuniciranja ograničena treba razvijati na osnovi individualnosti. Poslužiti može neposredno poučavanje biranja. Izbor treba ograničiti na jednu ili dvije omiljene aktivnosti sve dok učenik ne shvati koncepciju izbora. Izbori koji su očito-svršeni neće unaprijediti vještinu učenika u svezi s biranjem, već ga jedino mogu frustrirati.

Raščlanjivanje usmenih uputa na male korake

Pri navođenju uputa za učenike s autizmom učitelji trebaju izbjegavati dugačko nizanje usmenih informacija. Sukladno prethodnom razmatranju, razumijevanju učenika pridonosi podupiranje usmene upute vizualnim znacima i prikazima.

Obraćanje pažnje na procesuiranje i tempiranje ispitivanja

Učenicima s autizmom potrebno je više vremena za odgovor nego ostalim učenicima. To može biti povezano s kognitivnim i/ili motoričkim teškoćama. Učenici s autizmom mogu zahtijevati procesuiranje svakog zasebnog dijela poruke ili zahtijeva, pa im je stoga potrebno dodatno vrijeme za odgovor/reakciju. Radi pružanja podrške učeniku s autizmom važna su dva postupka. Prvi je da im se općenito osigura dovoljno vremena, a drugi je da se vodi računa o dovoljnoj količini vremena između davanja upute i reakcije/odgovora učenika.

Primjena konkretnih primjera i aktivnosti „iz prve ruke“

Apstraktne pojmove i pojmovno mišljenje poučavajte primjenjujući specifične primjere koje je potrebno mijenjati tako da se koncepcija ne usvaja slučajno primjenom samo jednoga načina.

Primjena raščlanjivanja zadataka

Možda će biti potrebno da učitelji i roditelji složene zadatke raščlane na podzadatke i osnaže ih malim koracima koje je moguće usvojiti. Učenik mora imati vještine koje su potrebne za svaki taj pojedinačni korak. Te podvještine mogu tražiti poučavanje i osnaživanje u nizu. Na primjer, pri podučavanju vještine samopomoći kao što je pranje zuba zadatak može tražiti raščlanjivanje na podvještine: uzimanje četkice i paste za zube, okretanje slavine, vlaženje četkice, odvrtanje poklopca na pasti za zube, stavljanje paste za zube na četkicu itd. Životne vještine, socijalne vještine i obrazovne vještine moguće je raščlanjivati, a
njihovu usvajanju može se pristupati kao zadacima ili podzadacima poučavanjem svakog pojedinačnog koraka i njegovim povezivanjem sa sljedećim korakom tog lanca.

Primjena metoda promišljenih pokušaja

Važan je element obrazovanja nekih učenika s autizmom primjena poticaja radi potpomaganja učenja. Poticaji mogu biti fizički, gestualni ili verbalni. S obzirom na to da učenici mogu postati ovisni o poticajima, potrebno ih je primjenjivati toliko dugo koliko je to potrebno. Pri primjeni strategije promišljenih pokušaja poučavatelj prikazuje poticaj koji se tiče željenog ponašanja (daje smjernice
ili upute), te potiče učenika; učenik reagira, potom poučavatelj primjenjuje posljedice koje se temelje na bihevioralnim principima. Poticaj je često kreiran u skladu s modelom poželjnog ponašanja ili pomaže učeniku da to ponašanje očituje.

Upoznavanje učenika s nepoznatim zadacima u poznatom okruženju uvijek kada je to moguće

Kada ne postoji mogućnost uvođenja novih zadataka u poznatom okruženju, pripremite pojedinca za novi zadatak i okruženje primjenjujući pomagala poput slika, videozapisa i/ili društvenih priča.

Gradivo i situacije organizirajte ističući ono što je bitno

Koristite sustav pomagala i vizualne potpore kako biste:

 • pomogli učeniku/učenici u praćenju relevantnih informacija
 • poučili ga/nju novim zadacima.

Na primjer, premjestite nebitno gradivo s pisaćega stola ili ploče prije početka poučavanja. Ili, umjesto cijele knjige, pokažite samo onaj tekst koji želite pročitati. Istaknite osnovne riječi, kao što su imena likova u tekstu, tako da budu uočljive.

Potičite samostalan trud i uvedite proaktivne mjere kako biste smanjili vjerojatnost ovisnosti o poticajima

Uvijek kada su učenici s autizmom učestalo podržavani, postoji mogućnost da nikada ne razviju sposobnost samostalnog djelovanja. S obzirom na to da se kod svih učenika želi postići njihova samostalnost, poučavanje treba sadržavati strategije pomoću kojih se smanjuje potreba njihova poticanja. Strategije uključuju:

 • upotrebu vizualnih pomagala radi smanjivanja oslanjanja na fizičke i verbalne poticaje roditelja, učitelja ili asistenta učitelja
 • planiranje mogućnosti slabljenja poticaja
 • pobrinite se za to da odrasla osoba ne bude stalno u blizini učenika, te da nisu uvijek prisutne iste odrasle osobe; smanjivanju poticaja može pridonijeti udaljavanje odrasle osobe od učenika i mijenjanje asistenta učitelja
 • osigurajte vizualno-organizacijska pomagala poput rasporeda, kratkog pregleda zadatka, kontrolnih popisa i tablica te, ako je to izvedivo, uključujte učenika u njihovu izradu i upotrebu
 • osigurajte poduku kako biste osnažili znanje učenika o uputama u okruženju
 • poučavanje u okruženjima koja sadrže upute i osnaživanje toga poticaja uz podržavanje ponašanja
Izravne i proširene fiksacije u korisnim aktivnostima

Ako je učenik fiksiran na stvar ili na temu, kao što su boja ili oblik, iskoristite to kako biste ga poučili konceptu. Aktivnosti učenja tijekom čitavoga tjedna u pisanju i matematici moguće je usredotočiti na jednu temu – to su izvanredne kreativne aktivnosti učenja koje se temelje na gradivu.

Poznavanje pojedinca i podržavanje popisa jakih strana i interesa

Članovi obitelji mogu učiteljima pružiti dragocjene informacije o onome što učenik zna i radi kod kuće ili u društvu. Te interese i znanja moguće je iskoristiti za poduku i za osnaživanje učinkovitog učenja i ponašanja.

Razvijanje darovitosti i interesa

Ako učenik očituje osobit interes i jake strane na određenom području (npr. glazba, drama, umjetnost, grafika, računalo), pružite priliku za usavršavanje na tom području. To ne samo da može pružiti zadovoljstvo i osigurati uspjeh već isto tako može dovesti do razvijanja vještina koje se tiču budućeg zaposlenja.

vizualni pristup

 

Iz priručnika: Poučavanje učenika s autizmom: Tot, Novosel; AZOO

Facebook Comments

Ostavite komentar